Držíme se toho, co máme rádi.

A máme rádi vzorné partnery.

Koneckonců takových partnerů máme opravdu mnoho. Své zboží nám dodává a službami podporuje celkem 1 800 malých, středních a velkých společností. Každého partnera si vybíráme velmi pečlivě, abychom měli jistotu, že sdílí naše hodnoty, a důkladně kontrolujeme kvalitu a bezpečnost dodávaných produktů. Ve svých nákupních podmínkách jasně uvádíme, že na svůj dodavatelský řetězec klademe vysoké nároky, které musí bez výjimky splňovat každý jeho článek.

Ve zkratce

67%
tolik dodavatelů jsme v roce 2020 podrobili opětovnému hodnocení.
96
tolik nových dodavatelů jsme v roce 2020 podrobili auditům zaměřeným na ekologická kritéria.
4 x
o tolik více sebehodnotících auditů dodavatelé v roce 2020 provedli než v roce 2017.

Naše ambice

Pevné vazby se spolehlivými partnery

Své dodavatele si vždy vybíráme velice pečlivě, obzvláště pak dodavatele papíru. A protože právě papír tvoří největší část objemu nákupu celé skupiny Model, dbáme na to, abychom každého ze svých dodavatelů důvěrně znali. S každým z těchto partnerů jsme neustále ve spojení a všechny pravidelně podrobujeme auditům.

Pokud zjistíme, že kvalita přestala odpovídat našim požadavkům a dodavatel nezjedná nápravu, ukončíme s ním spolupráci.

„Do roku 2030 musí všichni naši přímí dodavatelé ve svých interních auditech dosáhnout hodnocení kategorie A.“

Naše aktivity

Pokud s námi chcete spolupracovat, musíte mít hodně co nabídnout

Dřevní vlákna (prvotní i recyklovaná), lepidla, tiskové barvy, laky a mnoho dalších materiálů nakupujeme od více než 1 800 partnerů z celé Evropy. Za své partnery si neváháme vybrat i malé společnosti. Naše nákupní podmínky jsou přesně a jasně formulované, což nám usnadňuje volbu našich dodavatelů i přehodnocování naší spolupráce. Svůj dodavatelský řetězec vyhodnocujeme a posuzujeme právě na základě plnění těchto podmínek.

1 / 2

Držíme slovo a necháváme za sebe mluvit své činy

Naši dodavatelé se musí v rámci souhlasu s našimi Všeobecnými nákupními podmínkami zavázat, že budou dodržovat nařízení EU o chemických látkách REACH. Dále se musí zavázat, že budou dodržovat všechny relevantní zákony a nařízení stran ochrany životního prostředí a jednat v souladu s požadavky Etického kodexu Business Social Compliance Initiative (BSCI). Mimo jiné se takto zavazují, že se nebudou jakkoli podílet na diskriminaci a korupci, budou vyplácet spravedlivé mzdy a dodržovat všechna lidská práva a v neposlední řadě budou dbát na dodržování standardů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dodavatelé skupiny Model se rovněž zavazují, že budou trvale pracovat na zlepšování výrobních podmínek, zodpovědně nakládat se svými zdroji a vynakládat maximální úsilí na ochranu životního prostředí.

Naše požadavky se vztahují také na dodavatele našich dodavatelů a platí tak pro kompletně celý dodavatelský řetězec skupiny Model.

Přečtěte si více

Kontrolujeme vše do posledního detailu

Pravidelně kontrolujeme své dodavatele. Součástí našeho kontrolního systému jsou interní audity, kterým naši dodavatelé podrobují sami sebe, ale jejich audity provádíme i my sami. Papír je nejdůležitější složkou našich produktů. V roce 2018 jsme provedli audity našich nejdůležitějších dodavatelů papíru, abychom ještě zdůraznili vysoké nároky, které na své dodavatele klademe. Nezajímá nás pouze to, zda dodavatelé splňují minimální požadavky na získání certifikace o udržitelnosti, ale zkoumáme rovněž kvalitu jejich výrobků, aplikované výrobní procesy a proškolení zaměstnanců.

Jelikož si všechny své dodavatele vybíráme velmi pečlivě a na základě přísných kritérií, stává se jen zřídka, že musíme opětovně posoudit dopad působení některého z nich na společnost a životní prostředí. Většina našich partnerů již při navázání spolupráce splňuje co do udržitelnosti velmi vysoké standardy, my se nicméně vždy snažíme tuto úroveň ještě zvednout.

Níže popsaný proces due diligence platí pro přímý nákup výrobních závodů ve Švýcarsku:

 1. INTERNÍ AUDIT
  Každý nový i stávající dodavatel musí každý rok provádět interní audit podle našeho dotazníku a uvedené údaje doložit připojením příslušné dokumentace. Soustředíme se zde na kontrolu plnění požadavků uvedených v našich Všeobecných nákupních podmínkách.
 2. RIZIKA
  V této fázi posuzujeme riziková kritéria ve všech relevantních oblastech a zjišťujeme, zda daný dodavatel, produkt nebo služba nevykazují zásadní nedostatky či problémy.
 3. OPATŘENÍ
  Pokud shledáme, že dodavatel nesplňuje naše požadavky, vyzveme jej, aby nedostatky odstranil a poté nás znovu kontaktoval.
 4. POKROK
  Následně zkontrolujeme, zda provedené změny zlepšily podmínky tak, aby odpovídaly našim nárokům, a pokud nás výsledky zcela nepřesvědčí, podrobíme dodavatele auditu sami. V případě, že dodavatel neprokáže dostatečný pokrok, rozvážeme s ním spolupráci.

Přečtěte si více

Naše cíle

Čeho chceme dosáhnout

Chceme, aby všichni naši přímí dodavatelé do roku 2030 dosáhli ve vlastních auditech hodnocení kategorie A. K tomu, abychom zajistili důslednou aplikaci a plnění našich požadavků na udržitelnost v rámci dodavatelského řetězce, využíváme následující opatření:

 • Naše požadavky na udržitelnost jsou uplatňovány všemi členy skupiny Model a navíc jsou vztahovány také na nákup a dodávky příměsí.
 • Vybíráme si dodavatele, kteří již splňují požadavky na hodnocení kategorie A, nebo případně vybraným dodavatelům pomáháme této úrovně dosáhnout.
 • Po stále více dodavatelích požadujeme provádění vlastních interních auditů.

Přečtěte si více

Indikátory GRI

Dokumentace indikátorů GRI

Tato zpráva odpovídá standardům organizace Global Reporting Initiative (GRI) a hlavní aspekty GRI propojuje se čtyřmi pilíři strategie udržitelnosti skupiny Model.

GRI  308-1
Environmental Assessment
GRI  414-1
Social Assessment