Často kladené otázky (FAQ)

Obecné informace

Co udržitelnost pro skupinu Model znamená?

Udržitelné jednání je součástí historie skupiny Model. A stejně tak je i součástí naší přítomnosti a samotné podstaty naší společnosti. Vytyčili jsme si ambice týkající se kvality, ochrany životního prostředí, našich zaměstnanců a dodavatelského řetězce a jednáme tak, abychom je naplňovali.

Co skupina Model v zájmu udržitelnosti dělá?

Naše společnost jedná v souladu s principy udržitelnosti již od svého založení, jelikož své papírové produkty vyrábíme v uzavřeném výrobním cyklu z udržitelně pěstovaných surovin. Výchozím bodem tohoto cyklu je výroba papíru z recyklovaného odpadního papíru a lepenky. Takto získaný papír používáme k výrobě vlnité lepenky, z níž následně vyrábíme své obaly. Následně své obaly doručíme zákazníkům a poté, co je použijí, je od nich zase odebereme zpět k recyklaci. Výrobní procesy, které obnáší velkou spotřebu zdrojů, jako je právě výroba papíru, jsou řízeny systémy hospodaření s energiemi a environmentálního managementu v souladu s příslušnými ISO normami, jež zaručují jejich nepřetržité zlepšování.

Jaké trendy v oblasti udržitelné výroby obalů skupina Model pozoruje a v čem vidí prostor ke zlepšení v této oblasti?

Méně obalového materiálu: ve svých produktech se snažíme používat co nejméně obalového materiálu, ale vždy dost na to, aby obal dokonale ochránil zabalený výrobek. V souladu s tímto heslem vám rádi pomůžeme optimalizovat vaše obaly.

Ekologický design: při vývoji každého produktu analyzujeme jeho potenciální negativní dopady na životní prostředí, které by se mohly projevit během jeho životního cyklu, a snažíme se je minimalizovat. A to například tím, že vyvíjíme individualizované obalové konstrukce, díky nimž se při výrobě obalu spotřebuje méně energie a vygeneruje méně odpadu. Navíc pracujeme s papíry nižších gramáží, které nám umožňují vyrábět lehčí lepenky. Na výrobu lehčí lepenky je zapotřebí méně materiálu a při její přepravě se spotřebuje méně paliva, a tím pádem se do ovzduší vypustí méně CO₂.

Náhrada za plasty: obalová řešení z vlnité lepenky představují udržitelnou, recyklovatelnou alternativu k plastovým obalům.

Má skupina Model k dispozici nějaké dokumenty týkající se udržitelnosti?
 • Certifikáty potvrzující například splnění norem FSC, environmentálního managementu a hospodaření s energií
 • «Sustainability indicators»
 • Ocenění udělená externími institucemi
 • Brožura o uhlíkově neutrálních obalech
 • Recycling cycle
Jaké certifikáty byly skupině Model uděleny?
 • ISO 9001 – řízení kvality
 • ISO 14001 – environmentální management
 • ISO 45001 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • ISO 50001 – hospodaření s energií
 • BRC – bezpečnost potravinářských obalů
 • FSC – udržitelné lesní hospodářství
 • PSD – certifikace procesů digitálního tisku Process Standard Digital
 • SMETA – certifikace organizace SEDEX
 • AEO – oprávněný hospodářský subjekt – povolení pro bezpečnost a zabezpečení
 • CO₂ – uhlíková neutralita

Životní prostředí

Má skupina Model písemně stanovené směrnice stran ochrany životního prostředí?

Naše směrnice stran ochrany životního prostředí jsou součástí našeho Etického kodexu.

Jak skupina Model přistupuje k využívání energie z obnovitelných zdrojů?

Energii pro své výrobní závody se snažíme v maximální možné míře čerpat z uhlíkově neutrálních nebo obnovitelných zdrojů.

Co dělá skupina Model pro to, aby snížila/minimalizovala objem svých emisí CO₂?
 • Vyrábíme papír z odpadního papíru, který se snažíme získávat v maximální možné míře z lokálních zdrojů.
 • Místo primárních vláken používáme vlákna recyklovaná.
 • Redukujeme počet zpětných jízd bez nákladu díky svozu použitého papíru nebo zboží třetích stran.
 • Na žádost zákazníka jsme schopni zajistit výrobu uhlíkově neutrálních obalů.
 • Naše papírenské závody jsou vytápěny dálkově ze zdrojů, jejichž provoz je téměř uhlíkově neutrální.
 • Naše výrobní haly jsou vybaveny tepelnou izolací.
 • Pořizujeme moderní, energeticky úsporné generátory.
 • Nahrazujeme staré systémy osvětlení úsporným LED osvětlením.
 • Pořizujeme elektrické vysokozdvižné vozíky.
Jak skupina Model přistupuje ke spotřebě vody a úpravě odpadních vod?

Vodu k výrobě papíru používáme opakovaně v rámci interního oběhu vody. Použitou vodu upravujeme ve vlastních čističkách odpadních vod a novou čistou vodu používáme pouze, abychom nahradili množství, o které při výrobním procesu nevratně přicházíme. Odpadní vodu rovněž likvidujeme v souladu s příslušnými místními zákony na ochranu životního prostředí.

Co dělá skupina Model v zájmu ochrany biodiverzity?

Naše činnost nemá na biodiverzitu žádný měřitelný dopad.

Jak skupina Model přistupuje k odpadu a recyklaci?

Pracujeme s integrovaným konceptem nakládání s odpadem, jehož podstatou je recyklace maximálního množství odpadu. Plných 100 % odpadu vznikajícího při výseku během výroby obalů se nám daří recyklovat a opětovně používat ve výrobě. V našem uzavřeném cyklu výroby papíru navíc zpracováváme rovněž odpadní papír, který odebíráme od svých zákazníků.

Zaměstnanci

Jaké kroky skupina Model podniká k zajištění dodržování lidských práv?

Naše společnost je certifikovaná organizací SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) a splňuje všechny etické a společenské standardy. Dodržujeme veškeré národní i mezinárodní úmluvy o lidských právech.

Jak skupina Model zajišťuje dodržování práv svých zaměstnanců?

Coby společnost certifikovaná organizací SEDEX se pravidelně podrobujeme interním a externím auditům, při nichž jsou kontrolována všechna měřitelná kritéria hodnocená organizací SEDEX.

Kvalita

Z čeho se vyrábí lepenka/papír?

Lepenka se skládá přibližně z 95 % z vláken a dalších příměsí.

K její výrobě se používají vlákna ve formě dřevoviny (mechanicky separovaná vlákna), buničiny (chemicky separovaná vlákna) a odpadního papíru.

Jako příměsi se používají přírodní a syntetická barviva, lepidla a škroby a navíc také plniva, díky kterým papír získává hladký povrch.

Dodavatelský řetězec

Existuje nějaký etický kodex pro dodavatele skupiny Model?

Naši dodavatelé musí jednat v souladu s naším Etickým kodexem.

Zabývá se skupina Model při posuzování svých dodavatelů společenskými a environmentálními otázkami?

Ano, naši klíčoví dodavatelé jsou podrobováni rozsáhlému testování.