Naše výrobní procesy zatím ještě nejsou uhlíkově neutrální,

ale jsme na dobré cestě.

Oproti našim konkurentům a v porovnání s průměrem v našem odvětví produkujeme poloviční množství emisí CO₂ na tunu vlnité lepenky. To znamená, že se nám již podařilo překonat cíl, pro jehož dosažení si Švýcarsko stanovilo termín na rok 2030.

Pro výrobu svých produktů používáme v maximální možné míře recyklovaná vlákna, abychom svým dílem přispěli k ochraně našich lesů. Když už jsme nuceni použít primární vlákna, pochází vždy ze zdrojů s certifikací FSC. V žádném bodě našeho dodavatelského řetězce netolerujeme nelegální těžbu dřeva ani nejsou v žádném jeho článku používány škodlivé chemikálie.

Pokud jde o logistiku, snažíme se u nákladních vozů eliminovat jízdy bez nákladu. Vodu využíváme v uzavřeném cyklu a naše papírenské závody jsou vybaveny vlastními čističkami na úpravu odpadních vod. U svých zákazníků sbíráme odpadní papír, který poté recyklujeme a používáme k výrobě nových obalů.

 

Ve zkratce

89%
tolik činí podíl recyklovaných vláken v našich produktech v roce 2020.
600 000
litrů nafty ušetřených v roce 2020 díky pobídkovému programu.
11,3%
o tolik méně vody jsme spotřebovali od roku 2017.
8763
o tolik méně tun CO₂ jsme od roku 2017 vypustili do ovzduší.

Naše ambice

Používáme co nejméně obalového materiálu.

Ale nikdy méně, než je třeba. Na rozdíl od ostatních materiálů, jako jsou například plasty, představují naše hladké a vlnité lepenky vysoce ekologický obalový materiál. Nicméně je pravda, že proces výroby lepenky obnáší spotřebu velkého množství energie a vody.

Proto se také snažíme zvyšovat udržitelnost svých procesů všude, kde je to jen trochu možné. Naše papírny jsou vytápěny dálkově teplem produkovaným spalovnami odpadů a odebírají výhradně elektřinu vyráběnou ve Švýcarsku. Oba tyto zdroje jsou téměř uhlíkově neutrální. Navíc pro výrobu ve svých papírnách používáme v maximální možné míře recyklovaná vlákna.

Se svými zdroji nakládáme šetrně a efektivně – nejen co do spotřeby a původu energie, ochrany klimatu a nakládání s odpadem a vodou. Při výběru zdrojů našich surovin dbáme na to, abychom nijak nepřispívali k palčivým ekologickým problémům, jako jsou odlesňování, eroze půdy a nelegální těžba dřeva.

Přečtěte si více

„Do roku 2030 plánujeme snížit svou spotřebu surovin na tunu vyrobeného papíru, hladké lepenky a vlnité lepenky o 10 %.“

Naše aktivity

Upřednostňujeme použité zboží

Výroba našich produktů je již ze své podstaty náročná na spotřebu zdrojů. Proto jsou pro nás recyklace a energeticky efektivní výroba nesmírně důležité, a to jak z důvodů ekologických, tak ekonomických.

Od okamžiku, kdy zahájíme vývoj nového výrobku, předvídáme, analyzujeme a snažíme se minimalizovat jeho dopad na životní prostředí. Neustále optimalizujeme naši logistiku, mimo jiné za pomoci efektivního plánování cest, implementací inovací či využíváním zpátečních cest ke svozu odpadního papíru a lepenky.

Čistíme svou odpadní vodu, v maximální možné míře používáme recyklovaná vlákna a primární vlákna nakupujeme pouze z certifikovaných zdrojů.

Přečtěte si více

Zkracujeme dodavatelské řetězce

Model Recover je služba, jejímž prostřednictvím nabízíme jednoduché řešení pro sběr a recyklaci odpadního papíru a lepenky. Poté, co naše nákladní vozy doručí zákazníkovi na místo určení nové zboží, naloží použité materiály a přivezou je zpět k dalšímu zpracování. Toto řešení všem zúčastněným šetří cenný čas, výdaje na logistiku a snižuje emise CO₂. Navíc tak redukujeme počet jízd bez nákladu.

Od roku 2015 odebíráme pšeničný škrob od společnosti Meyerhans Mühlen AG, jejíž závod je nedaleko našeho. Díky tomu jsme snížili počet najetých kilometrů našimi nákladními vozy o 400 000 ročně a zredukovali své emise CO₂ o více než 380 tun.

Přečtěte si více

1 / 3

Naše uhlíková stopa není malá

Zároveň však musíme vyzdvihnout, že oproti našim konkurentům a v porovnání s průměrem v našem odvětví je objem našich emisí CO₂ poloviční. Skupině Model se již počátkem tohoto tisíciletí podařilo fosilní paliva coby zdroj tepla z velké části nahradit teplem ze spaloven odpadů, jejichž provoz je téměř uhlíkově neutrální. Navíc odebíráme elektrickou energii švýcarského původu, která je taktéž maximálně uhlíkově neutrální, jelikož pochází z vodních a jaderných elektráren. Švýcarsko chce do roku 2030 snížit své celkové emise CO₂ na polovinu oproti roku 1990 – nám se tento cíl již podařilo překonat.

Ve spolupráci se švýcarským Spolkovým úřadem pro energii(BFE) a Spolkovým úřadem pro životní prostředí (BAFU) jsme si navíc pro své výrobní závody stanovili další cíle. Do roku 2030 tak například chceme snížit svou spotřebu energie a objem emisí CO₂ o 15 % ve srovnání s našimi výsledky z roku 2017.

Abychom těchto cílů dosáhli, optimalizujeme, kde se dá. Budujeme efektivní výrobní haly, jako je například naše logistická hala ve švýcarském Moudonu, která ke svému vytápění nepotřebuje spotřebovávat energii. Staré systémy osvětlení nahrazujeme moderními řešeními s LED diodami a své stávající haly zateplujeme moderními tepelně izolačními panely. Kompresory vybavené vzdušným chlazením s vysokou spotřebou elektrické energie nahrazujeme úspornými, vodou chlazenými kompresory. Vodu ohřátou při jejich chlazení pak využíváme jednak k vytápění budov a jednak jako užitkovou vodu.

To je jen několik z našich aktivit, díky nimž jsme dokázali snížit objem svých emisí CO₂ o celých 1 273 tun oproti předchozímu roku. 102 000 buků by trvalo 80 let, než by dokázaly pohltit takové množství CO₂.

 

Přečtěte si více

Raději používáme odpadní než čistou vodu

Nepřetržitě zlepšujeme a modernizujeme naše papírenské závody. Nedílnou součástí tohoto procesu je snižování spotřeby čisté vody a s ním spojená produkce menšího množství odpadní vody. Čím méně čisté vody však používáme, tím je vyprodukovaná odpadní voda koncentrovanější, což je spojeno s úrovní dostupných technologií, jež vyžadují intenzivnější používání chemických látek. Proto jsou naše závody ve Weinfeldenu a Niedergösgenu vybaveny vlastními čističkami pro úpravu odpadních vod.

Ani trocha odpadu na zmar

Náš odpad se skládá primárně z papírových vláken, která ve svých závodech recyklujeme a znovu využíváme jako surovinu ve výrobě. Naše obaly jsou z velké části vyrobeny z materiálů z recyklovaných vláken, protože používání papíru z recyklovaných vláken snižuje emise o více než 20 % v porovnání s papírem vyrobeným z primárních vláken.

Odpadní papír, který zpracováváme na recyklovaný papír, obsahuje nečistoty, jako jsou kousky dřeva, kovu či plastu, které je při recyklaci třeba vytřídit a odstranit. Máme vlastní spalovnu, v níž tento materiál upravujeme, a teplo, které toto zařízení při svém provozu produkuje, využíváme ve svém papírenském závodě k sušení nově vyrobeného papíru.

Přečtěte si více

Ke svým zdrojům jsme nekompromisní

Všechna papírová vlákna používáme až sedmkrát, dokud se nedostanou do stavu, kdy už je nemůžeme dále recyklovat. Pokud na lepenku musíme použít bílý krycí papír, vždy používáme primární vlákna pocházející výhradně z udržitelných zdrojů. Ve všech svých závodech vyrábíme obaly z materiálů s certifikací FSC a dbáme na to, aby naši dodavatelé splňovali ta nejpřísnější kritéria ekologického lesního hospodářství.

Kompenzování je k ničemu…

...když někdo kompenzuje jen proto, aby se zbavil pocitu viny. My však nabízíme obaly, které jsou uhlíkově neutrální díky kompenzaci emisí. Někdy lze emise CO₂ eliminovat pouze za neúnosné náklady, pokud vůbec, avšak naši zákazníci mohou v těchto případech jejich dopad kompenzovat financováním projektů na ochranu životního prostředí. Ve spolupráci s poradenskou společností specializující se na problematiku ochrany klimatu Climate Partner jsme vyvinuli kalkulačku emisí CO₂, která zajišťuje emisní transparentnost napříč celým hodnotovým řetězcem.

Přečtěte si více

Naše cíle

Čeho chceme dosáhnout

  • Do roku 2030 snížíme svou spotřebu surovin na tunu vyrobeného papíru, hladké lepenky a vlnité lepenky o 10 %.
  • Do roku 2030 rovněž hodláme snížit objem námi produkovaných emisí CO₂ o 15 %.

Abychom těchto cílů dosáhli, budeme optimalizovat proces recyklace vláken, zefektivníme naši logistiku a budeme implementovat nové technologie napříč hodnotovým řetězcem.

 

Indikátory GRI

Dokumentace indikátorů GRI

Tato zpráva odpovídá standardům organizace Global Reporting Initiative (GRI) a hlavní aspekty GRI propojuje se čtyřmi pilíři strategie udržitelnosti skupiny Model.

GRI  301-2
Recycled input materials used
GRI  302-3
Energy intensity
GRI  303-1 – 303-5
Water and Effluents
GRI  305-4
Emissions
GRI  306-2
Waste by type and disposal method